НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“


Уведомяваме, че срокът за реализация на Националната програма „Иновации в действие“ е от 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г.
Мобилностите следва да бъдат извършени до 31.07.2021 г., а отчетите изготвени до 31.08.2021 г.  До 15 декември 2020 г. директорите на иновативните училища, които са включени в списъка по Националната програма „Иновации в действие“ следва да бъдат инициатори за подписване на Анекса, който е неразделна част от подписаният договор за извършване на мобилността между училищата и изготвянето на Програмата за осъществяване на мобилността.

  Всяка група се състои от 4 (четири) училища - 2 (две иновативни) и 2 (неиновативни), с изключение на двете групи, към които са прикрепени двете държавни училища от Прага и Братислава.

  Всяка група се състои от 4 (четири) училища - 2 (две иновативни) и 2 (неиновативни), с изключение на двете групи, към които са прикрепени двете държавни училища от Прага и Братислава.

  Всяка група извършва две мобилности: (ще маркираме училищата по следния начин – иновативно училище 1, иновативно училище 2, неиновативно училище 1, неиновативно училище 2)

1. Първата мобилност – домакин е иновативно училище 1 – при него идват иновативно училище 2 и неиновативно училище 1, с което е подписало договор иновативно училище 1. (подписва се един Анекс от трите училища. Водещо е иновативното училище 1, което качва Анекса и Програмата в електронната платформа);

2. Втората мобилност – домакин е иновативно училище 2 – при него идват иновативно училище 1 и неиновативно училище 2, с което е подписало договор иновативно училище 2. (подписва се един Анекс от трите училища. Водещо е иновативното училище 2, което качва Анекса и Програмата в електронната платформа).

  Предстоят Ви четири дни, в които може да споделите и да преживеете промяната, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

  Желаем Ви успех и щастливи дни чрез Националната програма „Иновации в действие“.УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Желаем Ви успех и щастливи дни заедно чрез „Иновации в действие“.

В срок от 15 юли 2020 г. до 15 октомври 2020 г. всяко училище може да кандидатства по Националната програма „Иновации в действие“ за учебната 2020/2021 година по електронен път на тази електронна платформа:

https://ischools.mon.bg

Приложение:

 НП Иновации в действие.docx
 Правила за изпълнение на национална програма „Иновации в действие“

Училищата, които не са имали достъп до системата, могат да получат паролата си за достъп на следния линк ( като използват официалния e-mail на училището )

 Получаване на парола за нов потребител

Училищата, които имат потребителски акаунти, могат да използват Вход в системата. Ако са забравили паролата си, могат да получат нова парола чрез Забравена паролаДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНОТО:

1. Попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа;

2. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на националната програма, сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един договор за сътрудничество между две иновативни училища.

3. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, избират от електронната платформа иновативно училище, с което да сключат договор. При наличие на повече от едно училище кандидат за партньорство, иновативното училище сключва договор за сътрудничество с избрано от него училище.

ВАЖНО:

Иновативното училище може да партнира само с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, заявило интерес към съответната иновация в електронната платформа.

Изключително важно условие за одобрение на партньорството е - двете партниращи иновативни училища да имат сключени договори с неиновативни училища.

Процедурата за избор на партньорство и сключване на договори между иновативни и неиновативни училища спира след като бъдат достигнати посочени индикативни стойности от 300 иновативни и 300 неиновативни училища в Националната програма „Иновации в действие“.

До 25 октомври 2020 г. комисия определена със заповед на министъра на образованието и науката:

1. Изготвя списък с училищата по НП „Иновации в действие“ и прави предложение до министъра на образованието и науката за финансирането им в рамките на определените по националната програма средства.

2. Изготвя списък с училищата, които ще бъдат домакини на форумите и прави предложение до министъра на образованието и науката за финансиране в рамките на определените по националната програма средства.

До 15 декември 2020 г. училищата-партньори определят програмата за мобилността и сключват анекс към договора за обмен на иновации.